STEPHANIE | 50 MIN | POSTPARTUM + BABY | 022 | REVEL FITNESS