STEPHANIE | 50 MIN | POSTPARTUM + BABY | 024 | REVEL FITNESS