STEPHANIE | 50 MIN | POSTPARTUM + BABY | 025 | REVEL FITNESS